Deklaratsioon | Maasoojus

Täida kalkulaator

Vaata detaile ja maksumust

Räägi eksperdiga

Meile helistades saad suhelda küttesüsteemi asjatundjaga.

Vastame E-R 9-18.00

+372 680 9001

Maasoojus.ee on Vaillant ametlik partner ja garantii tööde teostaja.

Deklaratsioon

Nõusoleku deklaratsioon seadme kasutaja andmete töötlemiseks 

 1. Selle nõusoleku deklaratsiooniga nõustute oma isikuandmete (nagu nimi, aadress, mobiiltelefoni number, e-post) töötlemisega, mille on kogunud MAASOOJUS OÜ, reg. nr. 11903828 („Hulgimüüja“), samuti teie kasutatava Vaillant küttesüsteemi toimimise andmete töötlemisega (eriti tööseisund, sisse- ja väljalülitamine, tarbimine, veateated, rikketeated, sensori väärtused, arvestid / loendurid ja aktuaatori olek, tööparameetrid ja tööajad, ajaprogrammid, juhtumite logimine ja teave, nõudmisel juhtumite andmete edastamise valitud isikutele). Selliseid andmeid kogutakse ja töödeldakse kaugjälgimise teel, kasutades Interneti-mooduli comDIALOG, VR 900, VR 920 või VR 921 sissehelistamisega juurdepääsu teie Vaillant küttesüsteemile. Vaillant GmbH või nende sidusettevõtted („Vaillant“) töötlevad andmeid oma andmetöötluspaigaldistes ning neid võidakse Vaillant’i ja hulgimüüja vahel vahetada seoses teostatavate kaugseire- ja diagnostikateenustega ja / või tõrkeotsingu / vigade kõrvaldamisega või parameetrite kaugjuhtimisega / reguleerimisega.
 2. Töötleme andmeid andmetöötlusseadmetes lepingu haldamise ja lepingu korrektse täitmise jälgimise eesmärgil. Andmetöötlus hõlmab muu hulgas andmete vahetamist teie, Vaillanti ja hulgimüüja vahel.
 3. Põhimõtteliselt töötleb Vaillant teie andmeid Saksamaal. Ainult üksikjuhtudel ja kooskõlas õigusliku raamistikuga töödeldakse andmeid ka välismaal. Kõiki kogutud andmeid kasutavad eranditult Vaillant, nende sidusettevõtted või lepinguga seotud teenindusettevõtted kaugjuhtimis- ja telemeetriaga seotud teenuste osutamiseks. Andmeid ei edastata ühelegi kolmandale isikule. Kui mõni teenusepakkuja puutub kokku meie klientide isikuandmetega, kuulub see alati niinimetatud tellitud andmetöötluse raamesse, mis on seadusega selgesõnaliselt ette nähtud.

  Sel juhul vastutab teie andmete kaitse eest Vaillant. Teenusepakkuja tegutseb eranditult meie juhiste järgi. Meie juhiste järgimise tagavad ranged tingimused, tehnilised ja korralduslikud meetmed ning täiendavad kontrollid.

  Lisaks sellele ei edasta me kolmandatele isikutele mingeid andmeid, välja arvatud juhul, kui olete andnud selleks eelneva nõusoleku või kui selliste andmete edastamine on ette nähtud lepinguga või seadusega.
 4. Lisaks kinnitate selle nõusoleku deklaratsiooniga Vaillant’ile, et olete saanud kõigi teiste inimeste nõusoleku, kes võivad elada majapidamises, kuhu küttesüsteem on paigaldatud, et süsteemi ülal kirjeldatud viisil käitada. Kui olete märkinud kolmanda isiku kontaktandmed (eriti kontakttelefoni numbri), kinnitate käesolevaga, et olete saanud temalt selleks nõusoleku.
 5. Lisaks kinnitate, et teeme teie andmed kättesaadavaks Vaillant-küttesüsteemi komponentide tarnijatele ja tootjatele niivõrd, kuivõrd selline andmete edastamine on vajalik vastava teie ja hulgimüüja ja / või hulgimüüja ja Vaillant’i vahelise lepingu täitmiseks.
 6. Teil on õigus oma nõusoleku deklaratsioon igal ajal tagasi võtta. Kuid juhime selgesõnaliselt tähelepanu asjaolule, et nõusoleku tagasi võtmine või nõusoleku deklaratsiooni väljastamata jätmine võib põhjustada asjaolu, et teie Vaillant’i seadme vajalikud hooldustööd või tõrkeotsing pole kaugjälgimise raames võimalikud.
 7. Teil on õigus küsida teavet endaga seotud isikuandmete säilitamise kohta. Lisaks on teil õigus nõuda nende andmete kustutamist, parandamist või blokeerimist. Andmete otsene kustutamine on siiski lubatud ainult vastavalt lepingulistele ja seadusega ette nähtud säilitamistähtaegadele. Kui olete säilitusperioodide vastu, blokeeritakse sellised andmed viivitamata ja kustutatakse lõplikult hiljem.

  Vastavalt seadusesätetele on teil õigus nõuda pädevalt järelevalveasutuselt edasikaebamise õigust, kui olete seisukohal, et teie isikuandmete töötlemine on vastuolus õigusnormidega. Selleks võite pöörduda oma elukohaks oleva EL liikmesriigi või eeldatava rikkumise kohas asuva pädeva asutuse poole.
 8. Vaillant’is säilitatavate teie isikuandmete ja vigaste isikuandmete parandamise ning nõusoleku tagasivõtmise taotlused tuleb saata aadressile

 

Vaillant Group International GmbH
Datenschutzbeauftragter / andmekaitseametnik
Berghauseri tänav 40
42859 Remscheid

Käesolevaga kinnitan oma nõusolekut eespool nimetatud andmetöötlusega

{{error}}

Soojuspump üksi ei loe, loeb ka paigaldus. Tänapäeva soojuspumbad on kvaliteedi poolest üsna võrdsed. Tegeliku energiasäästu määrab puhtalt küttesüsteemi paigaldus. Vali soojuspumpa ühendama ja seadistama ettevõte, kellel on olemas asjakohased sertifikaadid.

Meilt saad tervikliku küttelahenduse, kuhu kuuluvad

• optimaalne projekt
• kindla garantiiga soojuspump
• vajaduse korral põranda- või radiaatorküttesüsteem ning
• oskuslik paigaldus

Vaillant Termolux Honeywell Systemkan Wavin